Czym zajmuje się GOPS

Wolontariat

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Wolontariusz - osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Kto może być wolontariuszem?
Wolontariuszem może być każdy, kto chce podzielić się swoim czasem, wiedzą i dobrymi chęciami z innymi ludźmi. Działania, których podejmują się wolontariusze, żeby mogły przynosić rezultaty, muszą być adekwatna do wieku, umiejętności i zainteresowań ochotników.

Ilu jest wolontariuszy?
Jak pokazują badania prowadzone przez firmę SMG/KRC dla Stowarzyszenia Klon/Jawor i Centrum Wolontariatu coraz więcej Polaków zainteresowanych jest nieodpłatna pracą w charakterze wolontariusza. W 2006 roku 23,3%, czyli ok. 6,6 mln dorosłych Polaków nieodpłatnie zaangażowało się w różnego rodzaju działalność wolontariacką, jest to blisko dwa razy więcej niż w roku 2001.

Dlaczego Ośrodek Pomocy Społecznej?
Ze względu na swoją rolę, Ośrodek Pomocy Społecznej jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc. OPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby. Angażując wolontariuszy może na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług.
Wolontariusze mają w OPSie szerokie pole do działania: mogą zajmować się dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi. Mogą pomagać na terenie Ośrodka, w świetlicach środowiskowych, bezpośrednio w domach podopiecznych lub podczas imprez organizowanych przez OPS.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z OPS OBRYTE ?
- wystarczy nawiązać kontakt
Tomasz Kołakowski
poniedz.-piątek 8,00 – 16,00

JEŚLI MOŻESZ POMÓC

 • dzieciom i młodzieży w nauce,
 • ludziom niepełnosprawnym,
 • osobom starszym, samotnym,
 • w organizacji zajęć w świetlicach dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osobom bezrobotnym (Klub Integracji Społecznej),
 • w organizowaniu imprez okolicznościowych.

DOŁĄCZ DO NAS ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

GOPS w Obrytem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Punkt Informacji Obywatelskiej

Co możesz u nas uzyskać ?

 • bezpłatną i bezstronną poradę
 • gwarancję poufności
 • wskazanie możliwych rozwiązań problemu
 • informację o Twoich prawach oraz jakie usługi publiczne Ci przysługują

Udzielimy Ci porady w zakresie:

 • rodzina
 • mieszkanie
 • praca/bezrobocie
 • kontakty z urzędami
 • niepełnosprawność
 • inne

Kontakt: Grażyna Seroka

Poniedziałek - piątek 8:00-16:00

Czym jest Centrum Aktywności Lokalnej

Pomoc Spoleczna formy pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej Obrytem oferuje następujące formy pomocy:

Świadczenia niepieniężne: Praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Ponadto nasz ośrodek inicjuje lokalne akcje i wydarzenia, organizuje warsztaty edukacyjne, wspiera społeczności lokalne, angażuje się w lokalne inicjatywy, zatrudnia wolontariuszy oraz promuje działania wolontarystyczne, obywatelskie a także wszelakiego rodzaju aktywność społeczną. Służy mieszkańcom naszej gminy niezależnie od ich wieku, płci, narodowości, wyznania czy statutu majątkowego

1. Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

 1. samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w ustawie o pomocy społecznej
 2. pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, jw.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 1. w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 477 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem
 2. w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy dochodem 351 zł na osobę w rodzinie określonym w ustawie o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 444 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30zł (przypominamy, że kwoty te ulegają corocznej waloryzacji

2. Zasiłek okresowy

​Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych
 • niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania.

O uzyskanie zasiłku okresowego można również starać się z powodu:

 • braku możliwości zatrudnienia,
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np.: oczekiwanie na wypłatę renty)

Starając się o zasiłek należy przedstawić :

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia..

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu: wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem. Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 418zł i niższy niż 20 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu, który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.

3. Zasiłki celowe

Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opały, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów leczenia, bądź też w przypadku straty jaką poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek ten nie podlega zwrotowi /a więc przy przekraczającym dochodzie/.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Fundusz Alimentacyjny

Podstawy prawne przyznawania świadczeń:

 • Ustawa z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz 1378, z późn. zm.).
 •  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28.07.2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855).

Prawo do świadczeń z zakresu pomocy społecznej przysługuje

KOMU PRZYSŁUGUJE

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych.

Od dnia 1 października 2006 r. :

 • dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający - kwoty 477 zł,
 • natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351 zł.

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 • z tytułu urodzenia dziecka
 • korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowania dziecka
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 • wielodzietności

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się, (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł,
 • a w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 583 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub:

 • 21 lat jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów)
 • 24 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 68 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 91 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 98 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • jest w rodzinie zastępczej
 • zawarło związek małżeński
 • a także gdy pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli:

 • nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Za osobę samotnie gospodarującą uznaje się:

 • pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek ten przysługuje również opiekunowi faktycznemu dzieckaw wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu tego dziecka. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Przedmiotowy dodatek przysługuje,jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Zapis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

 • Matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli przebywa na urlopie wychowawczym a dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką nie dłużej niż przez okres:
  • 24 miesiące kalendarzowych
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie, dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.
Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba:
bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
dziecko zostało umieszczone w żłobku albo w przedszkolu z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku lub w przedszkolu z powodów terapełtycznych
z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją

Wysokość dodatku:
170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość dodatku:
60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne
dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca.

Dodatek dla rodzin wielodzietnych.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
Dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 80 zł./mies. na każde dziecko uprawnione