Informacja RODO Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem z siedzibą Obryte 185, 07-215 Obryte, reprezentowany przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem. Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Kontakt telefoniczny: (29) 741 11 05. Kontakt e-mail: gops|obryte.pl| |gops|obryte.pl.
 2. W celu ochrony państwa danych osobowych Kierownik OPS powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie OPS, telefonicznie: 602 523 360 lub z wykorzystaniem poczty e-mail: iod|obryte.pl| |iod|obryte.pl; gops|obryte.pl| |gops|obryte.pl.
 3. Administrator opracował Politykę Ochrony Danych Osobowych, która reguluje wszelkie kwestie przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem i jest dostępna w sekretariacie Ośrodka.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. e oraz art. 9 ust.2 lit. b, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w następujących celach:
  1. ustalaniem prawa do świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r., poz. 1769 ze zmianami);
  2. ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r., poz. 1851 ze zmianami);
  3. ustalenia prawa do świadczenia wyprawka szkolna 300+ na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061 ze zmianami);
  4. udzielania wsparcia i pomocy na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zmianami);
  5. udzielania pomocy i wsparcia na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz. 998 ze zmianami);
  6. zapewnienie prawa do innych świadczeń określonych w przepisach prawa,
  7. realizacji innych zadań zleconych przez uprawnione podmioty prawa,
  8. zapewnienie skutecznej komunikacji z klientami i terminowości realizacji zadań statutowych jednostki.
 5. Powierzenie danych osobowych (odbiorcami danych osobowych) przetwarzanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa m.in.: ZUS, KRUS, Urzędy Skarbowe, Urząd Wojewódzki, OPS, PCPR, DPS, ZOL, Starostwo Powiatowe, zakłady karne, organy kontrolujące, jednostki samorządu terytorialnego, Policja RP, Prokuratura RP, placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, szkoły wyższe) PUP, zakłady pracy, szpitale, ośrodki zdrowia, itp. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Tam, gdzie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej, a istnieje konieczność realizacji zadań związanych powierzeniem danych osobowych, przekazanie danych osobowych odbywa się po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia regulującej kwestie praw i odpowiedzialności na za powierzone dane osobowe.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem mogą być pozyskiwane z innych źródeł m.in.: Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, sądy, prokuratura, PUP, CEiDG, KRS, placówki oświatowe, OPS, PCPR, PUP, Urząd Wojewódzki, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Centralna Ewidencja Kierowców.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem.
 10. Właściciele danych mają prawo dostępu do: treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. Właściciele danych osobowych, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem mają prawo wniesienia skargi do: Administratora danych osobowych, Inspektora ochrony danych osobowych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 (00-193) Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych przez ich właściciela korzystającego z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem jest wymogiem ustawowym. Jeżeli właściciel danych osobowych zobowiązany do ich podania ich nie udostępni to konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku, a w przypadku podejrzenie popełnienia przestępstwa poinformowanie stosownych organów Państwowych.