06.12.2021

Dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2021/22

I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem informuje, iż do 23 grudnia 2021 roku w siedzibie Ośrodka będą przyjmowane wnioski o objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci w szkołach.

Wykaz dokumentów do wniosku:

- podanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkołach (prosimy w podaniu podać imiona i nazwiska dzieci oraz w której szkole mają się dożywiać)

- w przypadku osób pracujących zawodowo: zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia za m-c listopad 2021 roku:dochód netto (dochód po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe),

- dowód otrzymania renty lub emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, itp. za m-c listopad 2021 roku, jeśli ktoś z członków rodziny pobiera takie świadczenie

- zaświadczenia za m-c listopad 2021 roku o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy i o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń (np. stypendium) z Powiatowego Urzędu Pracy jeżeli w rodzinie jest osoba bezrobotna,

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych, ewentualnie nakaz podatkowy za rok 2020,

- zaświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS, - dotyczy rolników

- zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych za m-c listopad 2021 roku,

- w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem

Pokój nr 3

tel. 29 7411105