09.12.2022

Dystrybucja żywności Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

W okresie luty 2023 – sierpień 2023 na terenie Gminy Obryte będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Podprogramie 2021 PLUS.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom /rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Obrytem informuje, że od dnia 9 grudnia 2022r. do 15 lutego  2023 r. odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach w/w Programu poprzez wydawanie skierowań osobom, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się osobiście do OPS w Obrytem pokój numer 3 podając wysokość dochodu z poprzedniego miesiąca.

Informacja na temat terminu rozpoczęcia wydawania żywności zostanie podana w późniejszym terminie na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat Programu uzyskają Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem .

 

Do pobrania:

Załącznik_nr_5_[_Skierowanie_-_kwalifikowanie_standardowe]