31.07.2023

Informacja dotycząca dożywiania dzieci w roku szkolnym 2023/2024

„Posiłek w szkole i w domu” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł (200% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, które wynosi 600,00 zł) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m. in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

 

Jeżeli rodzic/opiekun chce aby dziecko zostało objęte dożywianiem od września 2023 r. wniosek o pomoc w formie przyznania jednego gorącego posiłku w szkole lub w przedszkolu należy złożyć do 15 sierpnia 2023 r. Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem.

 

Do wniosku dołączyć należy:

  • zaświadczenie potwierdzające dochody i ich wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej - aktualny,
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy,
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych - zaświadczenie od lekarza,
  • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie postępowania administracyjnego w celu ustalenia sytuacji rodziny pracownik socjalny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie świadczenia.

Informujemy jednocześnie, że Ośrodek Pomocy Społecznej będzie finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.