23.08.2023

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Od 1 września 2023r. do 15 września 2023r. w Urzędzie Gminy w Obrytem będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Obryte, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód
na członka rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł netto.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica składającego wniosek) – potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2023r.

Druk wniosku dostępny w Urzędzie Gminy w Obrytem, pok. nr 13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 6499141.