24.01.2024

Informacja dotycząca wniosków o zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Obrytem uprzejmie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane                       

od 1 lutego 2024 r.  do 29 lutego 2024 r. w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 1 (na parterze).

 

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2023 r.  do 31 stycznia 2024 r. Rachunki na zakupiony olej muszą być wystawione na jednego rolnika tzn. takie nazwisko, które będzie wpisane na wniosku.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt (tj. bydło, świnie, owce, kozy i konie) będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w ustawie

z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do zwierząt.

Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP posiadanych przez wnioskodawcę zwierząt dostarczyć powinien sam producent rolny, chcący skorzystać

z wnioskowanego limitu i musi to zrobić w I terminie składania wniosku.

Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu

(II termin), chyba że wniosek nie był składany w lutym!

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku bądź gotówką w kasie Urzędu.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego będzie udostępniony po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej bądź w lokalu Urzędu Gminy. Do Urzędu składamy kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz  z załącznikami.

W przypadku problemów związanych z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00,

pod nr tel. 29 74 11 036 w. 44.

 

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

 

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110l x 1,46)
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni