16.02.2023

Konkurs dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

7 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 203/384/23 ogłosił otwarty konkurs na realizatorów „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r. Pełny tekst programu stanowi załącznik do uchwały nr 202/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.

Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu domu opieki medycznej w formie dziennej dla osób z chorobami otępiennymi.

Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. Z programu mogą skorzystać osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby

Dom opieki medycznej będzie funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. Świadczenia w ramach DOM udzielane są nieodpłatnie. W ramach DOM nie będzie finansowana farmakoterapia.

 

Składanie ofert

Oferentem w konkursie mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku, gdy oferent nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, musi złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Termin składania ofert: 9 lutego 2023 r. - 3 marca 2023 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22 59 79 927; 22 59 79 671; 22 59 79 914.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów zadania

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Formularz ofertowy

Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej

Dodatkowa informacja dot. kosztów