26.03.2024

Konkurs Mazowiecki Lider Cyfryzacji edycja 2024

Województwo Mazowieckie organizuje od 2017 roku konkurs „Samorządowy lider cyfryzacji”. W celu odświeżenia formuły konkursu, pełniącego ważną rolę w promocji rozwiązań budujących wartości społeczne, jak i dla ukierunkowanej aktywizacji wybranych grup jednostek odpowiedzialnych za szczególną misję w systemie wsparcia społecznego, w ramach najnowszej edycji Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował aby adresatami konkursu były następujące jednostki:

  1. szkoły i placówki publiczne albo niepubliczne, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz placówki, o których mowa w art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe;
  2. jednostki kultury, będące formami organizacyjnymi działalności kulturalnej wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury), z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o  których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy.

Założeniem konkursu niezmiennie pozostaje wyróżnienie jednostek, których dorobek i aktywność w zakresie transformacji cyfrowej wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych dla celów społecznych. Konkurs wspiera ukazanie szeroko pojętej opinii publicznej kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki oraz promowanie działań z  zakresu cyfryzacji, które usprawniają realizację zadań podnoszących jakość życia mieszkańców Mazowsza. Przyjęta dla obecnej edycji forma wyłonienia zwycięzców, polegająca na przeprowadzeniu głosowania wśród samych uczestników niesie także walor wymiany wiedzy i najlepszych praktyk wśród jednostek o podobnej charakterystyce funkcjonowania oraz możliwość obserwacji optymalnych rozwiązań z punktu widzenia własnej jednostki. Podstawowymi elementami konkursu są:

  1. wyłonienie liderów cyfryzacji – instytucji w danym okresie wdrażających najbardziej wartościowe społecznie rozwiązania cyfrowe, wspierające mieszkańców w kluczowych obszarach edukacji i  kultury;
  2. ukazanie działań, z zakresu cyfryzacji, które przyczyniły się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców, np. poprzez automatyzację wybranych czynności, usprawnienie administracji, zapewnienie zwiększonego dostępu do usług, itp.;
  3. zaprezentowanie innowacyjnych i inspirujących pomysłów oraz projektów unikalnych dla danej instytucji lub nowatorskiego wykorzystania już dostępnych technologii.

Z uwagi na znacznie poszerzoną misję popularyzacji tej inicjatywy i wynikających z niej celów edukacyjnych oraz informacyjnych, przeprowadzono  aktualizację założeń przedmiotowego konkursu łącznie ze zmianą jego identyfikacji wizualnej (oznakowanie i logotyp konkursu). Zmieniona została też nazwa konkursu z węższego ujęcia jakim był dotychczas „Samorządowy lider cyfryzacji”, na określenie otwarte i uniwersalne jakim jest „Mazowiecki lider cyfryzacji”. Nowa nazwa zapewni także silniejszą identyfikację marki z regionem i działaniami prospołecznymi Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach przeprowadzenia najnowszej edycji konkursu 2024 wyodrębniono dwie kategorie, o  podstawowym znaczeniu społecznym:

  1. Kategoria 1 – Cyfrowa Szkoła;
  2. Kategoria 2 – Cyfrowa Kultura.

Dla laureatów każdej z kategorii przewidziano nagrody finansowe w wysokości:

  1. I miejsce – 50 000 zł brutto;
  2. II miejsce – 25 000 zł brutto;
  3. III miejsce – 10 000 zł brutto.

 

Wszelkie informacje, w tym regulamin konkursu, zasady zgłoszenia dostępne są pod linkiem: https://geodezja.mazovia.pl/mazowiecki-lider-cyfryzacji.html