24.01.2024

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2024 roku.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j . Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm. ) zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu  -  uchwały Rady Gminy Obryte w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2024 roku.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób :

1) składanie uwagi i opini na piśmie w Urzędzie Gminy Obryte, pokój nr 9, w dni robocze w godzinach 8 – 16 lub przesłane pocztą,

2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugobryte|obryte.pl| |ugobryte|obryte.pl lub faksem nr 29 7411004 w. 33

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 15.02.2024 roku .

Niewydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Projekt uchwały

Projekt programu