09.03.2023

Nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Obryte ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Obryte, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania w ramach Programu, na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytków ruchomych lub nieruchomych.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

1) wnioski należy składać do Urzędu Gminy Obryte;

2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

3) wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:

a. do 150 000 złotych,

b. do 500 000 złotych,

c. do 3 500 000 złotych.

4) Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego.

Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego.

5) Wypełniony formularz zgłoszenia składa się:

a) listownie na adres: Urząd Gminy Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte z dopiskiem na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”,

b) osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Obrytem,

c) w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: ugobryte@obryte.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

6) Formularz zgłoszeniowy składa się w terminie do 15 marca 2023 r. do godz. 14.00

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku.

7) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

8) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

9) Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

IV. Zasady wyboru wniosków

1. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Obryte uwzględniając:

a) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;

b) stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.

2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

V. Warunki podpisania umowy o dotację

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Obryte.

2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na pełną kwotę wskazaną przez Wnioskodawcę.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Obryte.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania nastąpi w ciągu 5 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że termin realizacji zadania nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dotacji.

2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który co najmniej 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Gminy Obryte.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Marcin Piotrowski tel. /29/7411036 wew. 42 lub Paweł Tyszkiewicz tel. /29/7411036 wew. 39

2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 15 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

3. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają wniosek wstępny o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy.