09.06.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obryte, dnia 8 czerwca 2022 r.

RG.6733.1.2022

 

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez Pana Bartosza Bonalskiego, reprezentującego ENERGOBAN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 1, 07-210 Długosiodło, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja Nr 2/2022, znak RG.6733.1.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza oraz złącza n/N-0,4 kV na działce nr 254/2, położonej w miejscowości Zambski Stare, obręb Zambski Stare, gmina Obryte.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Referacie Inwestycji, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Obryte w terminie 14 dni  od daty ukazania się obwieszczenia.  Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 Z up. Wójta

Mirosław Jan Barszcz

Sekretarz Gminy