22.03.2024

Posiedzenie LI Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 21 marca 2024 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.2.3.2024

 

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2024 roku (tj. środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie LI Sesji Rady Gminy Obryte.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L posiedzenia Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Informacja dotycząca wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok w gminie Obryte.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2024 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2024 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte.
 14. Sprawozdanie z wykonania art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy oraz z działalności Rady Gminy za okres kadencji.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres kadencji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/ Krzysztof Oleksa/