12.01.2023

Posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 12 stycznia 2023 r.

Rada Gminy                                                                                                    

Obryte

OK.0002.1.3.2023

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 16 stycznia 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

                                                                      

Proponowany porządek obrad:                                                                                     

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX posiedzenia Sesji.      
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  6. Podjęcie uchwały w spawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  7. Podjęcie uchwały w spawie zasad zwrotu wydatków w zakresie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 – 2023.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  9. Wolne wnioski i informacje.

     10.  Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady Gminy

  

Krzysztof Oleksa

 

Sporządziła: Grażyna Seroka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl