24.03.2023

Posiedzenie XLII Sesji Rady Gminy

Obryte, dnia 24 marca 2023 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.3-4.2023

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 marca 2023 roku (tj. piątek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XLII Sesji Rady Gminy Obryte.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI posiedzenia Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca Krajowego Planu Strategicznego w obszarze Rolnictwo.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w gminie Obryte.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2023 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nabycia części nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form i kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2023 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie korzystania z Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem.
 14. Sprawozdanie z wykonania art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2022 rok.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

 

 

Sporządziła: Mariola Osęka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl