28.08.2023

Posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 24 sierpnia 2023 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.7.3.2023

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Obryte.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV posiedzenia Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych na terenie gminy Obryte.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Obryte.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Obryte.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Obryte oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
 11. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
 12. Informacja z działalności Ośrodków Zdrowia na terenie gminy.
 13. Informacja z realizacji zadań w zakresie gospodarki nieczystościami.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Oleksa

 

 

Sporządziła: Mariola Osęka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl