22.11.2023

Posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 22 listopada 2023 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.9.3.2023

 

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Obryte.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII posiedzenia Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, w tym informacja o realizacji zadań w zakresie inwestycji na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w gminie Obryte.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Obryte z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 15. Przyjęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Obryte.
 16. Informacja z wykorzystania środków unijnych w zakresie rolnictwa.
 17. Informacja z wykorzystania środków budżetowych przez Ochotnicze Straże Pożarne.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminu.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 20. Ocena przygotowania gminy do okresu zimowego.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

 

 

Sporządziła: Mariola Osęka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl