21.12.2022

Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 21 grudnia 2022 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.13.4.2022

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Obryte.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII posiedzenia Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w gminie Obryte.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
1) przedstawienie projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Obryte,
2) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie WPF Gminy Obryte.
 1. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2023.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) dyskusja nad projektem budżetu,
5) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obryte.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2023 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Obryte
  na 2023 rok.
 3. Przyjęcie stanowiska w sprawie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Oleksa