23.11.2022

Posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 22 listopada 2022 r.

Rada Gminy                                                                                                     

Obryte

OK.0002.11.4.2022

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy Obryte.                      

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI posiedzenia Sesji.                
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, w tym informacja o realizacji zadań w zakresie inwestycji na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Obryte z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminu.
 12. Ocena przygotowania gminy do okresu zimowego.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa