30.12.2019

STAWKI PODATKOWE NA 2020 ROK

Urząd Gminy w Obrytem zawiadamia, że na rok 2020 w podatku od nieruchomości obowiązują stawki określone Uchwałą Rady Gminy Obryte

Nr  X/71/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  Pobierz  ( odnośnik do Uchwały)

 

W podatku rolnym zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019r.  poz. 1256) oraz Uchwały Rady Gminy Obryte Nr X/70/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.  wynosi dla gruntów gospodarstw rolnych – 122,50 zł/ ha, dla gruntów nieruchomości rolnych – 245 zł /ha.

 

W podatku leśnym zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 888 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. zmianie uległa stawka podatku leśnego na 2020 rok i wynosi 42,7328 zł/ ha.

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  INFORMACJA

 

        Podatnicy, którzy posiadają środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony obowiązani są corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok obowiązują według Uchwały Nr XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015r.

 

Wysokość stawek podatku i formularze deklaracji dostępne są w Pokoju Nr 1 Podatki w Urzędzie Gminy Obryte.

 

 

 

                     Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

 

2. posiadaczami samoistnymi  nieruchomości lub obiektów budowlanych;

 

3. użytkownikami wieczystymi gruntów;

 

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie  wynika z umowy zawartej z właścicielem , Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, lub jest bez tytułu prawnego .

 

Podstawę opodatkowania stanowi:

 

 1. Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa- z tym , że powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.
 2. Dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.
 3. Dla budowli – 2 % ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji .

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku , obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem .

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.

 

Terminy płatności :

 

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

 

Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku , na numer rachunku bankowego wskazanego w decyzji , bądź w kasie Urzędu Gminy , u sołtysa wsi.

 

Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Wójt Gminy Obryte w drodze  decyzji.

 

Sprawę prowadzi i  informacji udziela

 

Urząd Gminy Obryte

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 

Adres

 

Obryte 185

07-215 Obryte

Pokój Nr 1

 

Telefon:

29 741 10 04 w 45

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek  8.00 – 17.00

Wtorek  - Czwartek 8.00- 16.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

 

Wniosek:

 

 

Wniosek można złożyć:

 

 • listownie – na podany wyżej adres
 • osobiście

 

Termin składania dokumentów

 

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia  okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia  mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym.

 

Czas załatwienia

 

1 miesiąc , w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji Wójta Gminy Obryte służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 Akty prawne dotyczące sprawy

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z 2018r. poz. 800 ze zm. )

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z  2019r. poz. 1170 ze  zm.)

 

 

 

 

Podatek rolny – naliczanie podatku.

 

Informacje dotyczące opodatkowania gruntów podatkiem rolnym:

 

 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza..

 

 1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy , stanowiący własność  lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej , w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej.

 

 1. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki , nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 

*  właścicielami gruntów ,

 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

-wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa  lub innego tytułu prawnego albo

- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu

  Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;

  w tym przypadku  podatnikami są odpowiednio  jednostki organizacyjne 

  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych

 

 1. Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowią współwłasność

      lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny

      przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie

       na wszystkich współwłaścicielach ( posiadaczach)

   

      Jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej

      osobie będącej współwłaścicielem ( posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi

      w całości.

 

   e)  Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym  stanowi:

 

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na

      podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych  wynikających z ewidencji

       gruntów  i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego:;

 • dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca,  w którym przestały istnieć

      okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 1. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał  lub wygasł w ciągu roku , podatek rolny za ten

       rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w których istniał ten obowiązek.

 1. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na

       prowadzenie  innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza  lub po

       zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność

        rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,

        kwota należnego podatku rolnego ulega  obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od

        pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

 

 

Osoby fizyczne

 

 • są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu Informację o gruntach, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego( o których mowa  w powyższym podpunkcie i )
 • Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
 • Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego
 • Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w podpunkcie i) organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające  osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 

 • składać , w terminie do dnia 15 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu  ze względu na miejsce położenia gruntów Deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
 • odpowiednio skorygować Deklaracje  w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego

     (o których mowa w podpunkcie  i )  w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian;

*    wpłacać  w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

      obliczony e Deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy, w terminach do

      dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego

 

Obowiązek składania  Informacji o gruntach oraz Deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg  na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

 

Kwestię dotyczącą zwolnień i ulg od podatku rolnego reguluje art. 12, art. 13, ww. ustawy o podatku rolnym.

 

Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2  oraz pkt 8-12 , a także w art. 13b ustawy stosuje się z urzędu , a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe  na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

 

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Jeżeli grunty rolne stanowią współwłasność  lub znajdują się  w posiadaniu osób fizycznych  oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych ( w tym spółek) nie posiadających osobowości prawnej  - osoby fizyczne składają  Deklarację na podatek rolny  oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących  osoby prawne.

W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ( nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Stawki podatku rolnego:

 

 1. dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5  żyta od  ha przeliczeniowego,
 2. dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu : równowartość pieniężna 5  żyta – od 1 ha.
 • obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

 1. Średnią cenę  skupu żyta, ustala się na podstawie  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu |Statystycznego ( ogłaszanego W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” ) w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

 

Sprawę prowadzi i  informacji udziela

 

Urząd Gminy Obryte

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 

Adres

 

Obryte 185

07-215 Obryte

Pokój Nr 1

 

Telefon:

29 741 10 04 w 45

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek   8.00- 17.00

Wtorek - Czwartek 8.00- 16.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

 

Wniosek:

 

 

Wniosek można złożyć:

 

 • listownie – na podany wyżej adres
 • osobiście

 

Czas załatwienia

 

1 miesiąc , w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji Wójta Gminy Obryte służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 Akty prawne dotyczące sprawy

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z 2018r.  poz. 800

 ze zm. )

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym   (Dz. U. z  2019r.  poz. 1256

 ze zm.)

 

 

 

 

Podatek leśny – naliczanie podatku.

 

Informacje dotyczące opodatkowania gruntów podatkiem leśnym:

 

 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy ( z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej  niż działalność leśna)  tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

 

 1. Podatnikami podatku leśnego  są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki , nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 

*  właścicielami lasów ,

 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

 1. Jeżeli las jest współwłasnością   lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi wówczas   odrębny  przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie   na wszystkich współwłaścicielach  lub  posiadaczach.

 

 1. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu , wyrażona  w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

   

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie  podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

 1. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca w którym przestały istnieć

      okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

 1. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał  lub wygasł w trakcie  roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w których istniał ten obowiązek.

 

 1. Jeżeli w ciągu roku podatkowego las  został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej niż działalność leśna   lub po zaprzestaniu wykonywania  tej działalności przywrócono  działalność leśną,  albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega  obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

 

Osoby fizyczne

 

 • są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu,  Informację o lasach, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego , lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego(o których mowa  w powyższym podpunkcie h )

 

 • Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala ( w drodze decyzji ) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

 

 • Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające  osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 

 • składać , w terminie do dnia 15 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu  ze względu na miejsce położenia lasów Deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po ty dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
 • odpowiednio skorygować Deklaracje  w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego

     (o których mowa w podpunkcie h )  w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian;

*    wpłacać  w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

      obliczony e Deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne

         miesiące  do  dnia 15 każdego miesiąca

 

Obowiązek składania  Informacji o lasach oraz Deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień   na mocy  przepisów ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym.

Kwestia zwolnień  od podatku leśnego reguluje art.  7  ww. ustawy.

 

Jeżeli las stanowi współwłasność  lub znajduje się   w posiadaniu osób fizycznych  oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych ( w tym spółek) nie posiadających osobowości prawnej  - osoby fizyczne składają  Deklarację na podatek leśny  oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących  osoby prawne.

W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ( nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Stawki podatku leśnego:

 

 1. Podatek leśny  od 1  ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m  drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

 1. Dla lasów ochronnych  oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

 

 1. Średnią cenę  sprzedaży drewna, ustala się na podstawie  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( ogłaszanego W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” ) w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

Sprawę prowadzi i  informacji udziela

 

Urząd Gminy Obryte

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 

Adres

Obryte 185

07-215 Obryte

Pokój Nr 1

 

Telefon:

29 741 10 04 w 45

 

Godziny pracy:

Poniedziałek   8.00 – 17.00

Wtorek - Czwartek 8.00- 16.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

 

Wniosek:

 

 • Informacja o lasach z załącznikami ( dla osób fizycznych)
 • Deklaracja na podatek leśny z załącznikami ( osoby prawne)
 • Komunikat Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r..

 

Wniosek można złożyć:

 • listownie – na podany wyżej adres
 • osobiście

 

Czas załatwienia

 

1 miesiąc , w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji Wójta Gminy Obryte służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 Akty prawne dotyczące sprawy

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z 2018r. poz. 800 ze zm. )

Ustawa z dnia 30 października  2002r. o podatku leśnym  ( Dz. U.  z 2019r. poz. 888 ze zm.)

 

 

 

Zaświadczenia w sprawach podatków i opłat lokalnych

 

W celu uzyskania zaświadczenia z akt podatkowych, strona składa do organu podatkowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

 

 • dowód osobisty , NIP, PESEL,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo ( odpis, wypis, kopia ) wraz z dowodem zapłaty opłat skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik ,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:

 

 • 21,00 zł – za zaświadczenie o nie zaleganiu  w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia ( podlegające opłacie skarbowej),
 • 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa ( odpisu, wypisu, kopii) – w przypadku gdy

      w imieniu strony występuje pełnomocnik.

 

Efekt załatwienia sprawy

 

 • wydanie zaświadczenia z akt podatkowych,
 • w przypadku odmowy – postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

Sprawę prowadzi i  informacji udziela

 

Urząd Gminy Obryte

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 

Adres

Obryte 185

07-215 Obryte

Pokój Nr 1

 

Telefon:

29 741 10 04 w 44

 

Godziny pracy:

Poniedziałek   8.00 – 17.00

Wtorek - Czwartek 8.00- 16.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Wniosek można złożyć:

 • listownie – na podany wyżej adres
 • osobiście

 

Czas załatwienia

 

7  dni od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

 

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenia  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie  , za pośrednictwem organu podatkowego w terminie 7 dni  od daty doręczenia Postanowienia.

 

 Akty prawne dotyczące sprawy

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z 2018r. poz. 800 z późn. zm. )

Ustawa z dnia  16 listopada   2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018  poz. 1044 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

Zwrot i przerachowanie nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych

 

Zwrot nadpłat powstałych w podatkach i opłatach lokalnych następuje na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Obryte  podpisanego przez właściciela  lub współwłaścicieli wniosku o zwrot nadpłat . Warunkiem takiego zwrotu jest konieczność uregulowania bieżących zobowiązań  podatkowych wobec Gminy Obryte. W innym przypadku zwrot nie będzie mógł być dokonany.

 

Wniosek o przerachowanie nadpłaty powstałej w podatkach i opłatach lokalnych może złożyć właściciel lub jeden z współwłaścicieli  ( przerachowanie na podstawie takiego wniosku będzie dokonane bez względu na inne zobowiązania wobec gminy Obryte z tytułu podatków i opłat lokalnych).

 

 Sprawę prowadzi i  informacji udziela

 

Urząd Gminy Obryte

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 

Adres

Obryte 185

07-215 Obryte

Pokój Nr 1

 

Telefon:

29 741 10 04 w 44

 

Godziny pracy:

Poniedziałek   8.00 – 17.00

Wtorek - Czwartek 8.00- 16.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

 

Wniosek o zwrot lub przerachowanie podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego lub od środków transportowych.

 

Wniosek można złożyć:

 • listownie – na podany wyżej adres
 • osobiście

 

 Akty prawne dotyczące sprawy

 

Sprawy załatwiane są w terminach zgodnych z przepisami  ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z 2018r. poz. 800  z późn. zm. )

 

 

 

 

Ulgi w spłacie zobowiązań  podatkowych osób fizycznych

 

Wszczęcie postępowania  następuje na uzasadniony wniosek podatnika, w którym należy wskazać na występowanie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.

 

Katalog udzielanych ulg zawiera art. 67 a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa:

 

 • Odroczenie terminy płatności  podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę:

 

 1. W przypadku osoby fizycznej , która nie prowadzi działalności gospodarczej, do wniosku należy dołączyć:

 

 • informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji ,
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym( np. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy , odcinek renty/ emerytury decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych itp. ),
 • kopie rachunków opłat  eksploatacyjnych za mieszkanie  (np. kopie rachunków za światło , gaz, leki, TV innych),
 • orzeczenie o przyznanej pomocy materialnej z Ośrodka Pomocy Społecznej , Centrum Pomocy Rodzinie),
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych mających – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
 • inne informacje na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 

 1. W przypadku osoby fizycznej , która prowadzi działalność  gospodarczą,- oprócz

       informacji wskazanych powyżej do wniosku należy dołączyć:

 

 • formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających do lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy,
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy , w tym sprawozdanie  finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat) za ubiegły rok podatkowy lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • informacje o zaleganiu/ niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS,
 • informacje o zaciągniętych pożyczkach , pobranych kredytach bankowych,
 • dokumenty świadczące  o wielkości sprzedaży , zleceniach na wykonanie robót czy usług,
 • pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów.

 

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa – w tym warunków dotyczących udzielania pomocy publicznej – organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Niewypełnienie warunków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

 

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek.

 

Efekt załatwienia sprawy

 

Decyzja w sprawie zastosowania ulgi w spłacie  zobowiązań podatkowych lub odmowa jej udzielenia wydawana jest przez Wójta Gminy Obryte.

 

Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia – w przypadku nie uzupełnienia braków w podaniu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wzywającego do ich usunięcia- wydawane przez Wójta Gminy Obryte.

 

Sprawę prowadzi i  informacji udziela

 

Urząd Gminy Obryte

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 

Adres

Obryte 185

07-215 Obryte

Pokój Nr 1

 

Telefon:

29 741 10 04 w 45

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – 8.00 – 17.00

Wtorek - Czwartek 8.00- 16.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

 

Wniosek :

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis  lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Informację o stanie majątkowym

 

Wniosek można złożyć:

 • listownie – na podany wyżej adres
 • osobiście

 

Czas załatwienia

 

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki , jednak nie później niż w ciągu miesiąca , a  w sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku nie załatwienia sprawy we wskazanym terminie organ podatkowy zawiadamia

o tej okoliczności  stronę postępowania podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji Wójta Gminy Obryte służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

Od postanowienia Wójta Gminy Obryte służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Ciechanowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

 Akty prawne dotyczące sprawy

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z 2018r.  poz. 800 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej   (Dz. U. z  2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń  o pomocy de minimis  i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  ( Dz. U. Nr 53, poz. 354)

Rozporządzenie Komisji  WE  Nr 1998/2006   z dnia 15 grudnia  2006 roku w sprawie stosowania  art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis  ( Dz. U.  EU L 379 z dnia 28 grudnia 2006r. )

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311).