27.08.2021

Stypendia szkolne

Informacja w sprawie terminów składania wniosków na Stypendia Szkolne!

Urząd Gminy w Obrytem informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 2 września 2021 r. do 15 września 2021 r. Stypendium przysługuje uczniom od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica)  – potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2021r.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Obryte, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu podręczników szkolnych, stroju sportowego, przyborów szkolnych i innych pomocy naukowych, wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną, pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki, koszty dojazdu do szkoły, koszt internatu i abonamentu internetowego, oraz udziału  w zajęciach edukacyjnych w miejscu i poza miejscem zamieszkania.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy w Obrytem, pok. Nr 13, tel. (029) 741 10 04 wew. 41.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. Zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów w rodzinie ucznia.
 2. Oświadczenie o liczbie osób będących na utrzymaniu w rodzinie ucznia**.
 3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub oświadczenie o niekorzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w rodzinie ucznia**.
 4. Zaświadczenie z odpowiedniej instytucji o: bezrobociu, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej chorobie, wielodzietności, braku wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizmie, narkomanii, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (tylko wtedy, gdy w rodzinie ucznia występują)**.
 5. Zaświadczenie o otrzymaniu przez ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – (tylko wtedy, gdy uczeń otrzymuje takie stypendium) **.
 6. Opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej o charakterze socjalnym**.
 7. Potwierdzenie wystąpienia zdarzenia losowego***.
 8. Potwierdzenie trudnej sytuacji materialnej ( z OPS w Obrytem)***.

** dotyczy stypendium szkolnego    *** dotyczy zasiłku szkolnego

 

Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny oraz wymagane załączniki jak do stypendium szkolnego.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ w miesiącu sierpniu 2021 roku