15.12.2023

XLIX Sesja Rady Gminy Obryte

 

Obryte, dnia 15 grudnia 2023 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.10.3.2023

 

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 grudnia 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy Obryte.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII posiedzenia Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok w gminie Obryte.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.

1) przedstawienie projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Obryte,

2) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały,

5) głosowanie autopoprawek,

6) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie WPF Gminy Obryte.

 1. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024.

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

5) dyskusja nad projektem budżetu,

6) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta,

7) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Obryte na lata 2024 – 2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Obryte na 2024 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/ Krzysztof Oleksa/