26.07.2023

Złożenie wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

W związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie Gminy Obryte (link do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej), producent rolny ma możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, tak jak miało to miejsce w roku 2022, za pośrednictwem publicznie dostępnej aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą”  ((link do zgłoszenia szkody rolniczej). Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulacji oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisje gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Obrytem w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem bądź likwidacją uprawy).

Informacja

Na terenie Gminy Obryte wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza, które spowodowało szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. W związku z powyższym Wójt Gminy Obryte informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej dostępne są na stronie internetowej www.obryte.pl, oraz wydawane w Urzędzie Gminy w Obrytem, pokój nr 9 na pierwszym piętrze.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami komisja powinna oszacować szkody do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

We wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te, w których nie wystąpiły szkody (wpisując stopień 0). Powierzchnia  poszczególnych upraw podana przez rolnika winna być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (dopłaty obszarowe) do ARiMR.

Załączniki  obowiązkowe do wniosku:

  1. Polisa ubezpieczeniowa (jeśli grunty są ubezpieczone).
  2. Wniosek o przyznanie płatności obszarowych na rok 2023 wraz z materiałem graficznym.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrytem.

Do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód