Posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Obryte

                                                                                                 Obryte, dnia 23 czerwca 2022 r.

Rada Gminy                                                                                                     

Obryte

OK.0002.5.4.2022

 

 

                                    Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 roku (tj. środa) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie
XXXI Sesji Rady Gminy Obryte.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX posiedzenia Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, w tym informacja z przygotowania
  i zaawansowania inwestycji na terenie gminy.
 5. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Obryte.
 6. Raport o stanie Gminy Obryte za 2021 rok.
 1. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy, w tym debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obryte.

7.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu

     Gminy Obryte za 2021 rok.

 1. wystąpienie Wójta Gminy,
 2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Obryte sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
 3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obryte,
 4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obryte w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obryte,
 5. dyskusja, stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obryte za 2021 rok,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obryte absolutorium   z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem poza rok 2021.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad.   

 

                                  

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                     / Krzysztof Oleksa/

Bieżący terminy posiedzeń Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 1 czerwca 2022 r.

Rada Gminy                                                                                                    

Obryte

OK.0002.4.3.2022

 

 

 

 

                                    Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 3 czerwca 2022 roku (tj. piątek) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

                                                                      

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX posiedzenia Sesji.      
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

      9.   Wolne wnioski i informacje.

     10.  Zakończenie obrad.                                                                                                             

                                          

                                                Przewodniczący Rady Gminy

  

                                            / Krzysztof Oleksa/

 

 

     Sporządziła: Grażyna Seroka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl

Posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Obryte

1

Posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Obryte

sesja

Posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Obryte Posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Obryte

Sesja

Posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Obryte

sesjasesja

Posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Obryte

sesja

Posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie

Posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Obryte

sesjasesja

Posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Obryte

SESJA

Posiedzenie

Posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Obryte

sesjasesja

Posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Obryte

sesjasesja

Posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Obryte

sesja

Posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy Obryte

sesja

Posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Obryte

sesja

Posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy Obryte

posiedzenie

Posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Obryte

sesja

Posiedzenie XII Sesji Rady Gminy Obryte

sesja

Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy Obryte

sesjasesja

Posiedzenie X Sesji Rady Gminy Obryte

rada

Posiedzenie IX Sesji Rady Gminy Obryte

zawiadomienie

Posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy Obryte

Rada

Posiedzenie VII Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzenie radyposiedzenie rady

Posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Obryte

Posiedzienie VI Sesji

Posiedzenie V Sesji Rady Gminy Obryte