Sekretarz Gminy Obryte

Mirosław Barszcz

tel. (29) 741 10 36 wew. 35


Sekretarz wykonuje zadania i kompetencje określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrytem oraz imiennym pełnomocnictwie lub upoważnieniu udzielonym przez Wójta.

Do zadań Sekretarza należy:

 1. określanie zadań merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy,
 2. sprawdzanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie wynikającym z upoważnień udzielonych przez Wójta,
 4. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy,
 5. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 6. reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań, w zakresie ustalonym przez Wójta,
 7. współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań przez Urząd z: Radą, Wójtem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi gminy, wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 8. rozpatrywanie wniosków wpływających do urzędu w zakresie posiadanych kompetencji,
 9. przygotowanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz jego zmian,
 10. przygotowanie projektów regulaminu pracy oraz jego zmian,
 11. przygotowanie regulaminów wynagradzania i premiowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 12. koordynowanie realizacji zleceń wynikających z kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 13. zapewnienie właściwej organizacji załatwienia interesantów,
 14. koordynowanie wykonania kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 15. nadzór nad realizacją przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Instrukcji kancelaryjnej,
 16. realizacja polityki informacyjnej i promocyjnej gminy,
 17. wykonanie czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do właściwości Wójta,
 18. wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 19. koordynowanie doskonalenia zawodowego pracowników,
 20. udzielanie pomocy w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 21. prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta w zakresie powierzonym przez Wójta,
 22. podejmowanie decyzji w sprawach zakupu wyposażenia, sprzętu i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania urzędu,
 23. dekretowanie korespondencji przychodzącej do sekretariatu urzędu.