Skarbnik Gminy Obryte

mgr Anna Niezgoda

tel. (29) 741 10 36 wew. 51


Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy. Prowadzi rachunkowość w zakresie budżetu, wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz dokonuje wstępnej kontroli kompletności rzetelności dokumentów operacji gospodarczych i finansowych.

Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Wójta, Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

Podczas nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni zastępca wyznaczony przez Wójta na wniosek Skarbnika i upoważniony przez Skarbnika do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów budżetu Gminy,
 2. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie rachunkowości Gmiy,
 3. opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 5. przygotowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych oraz w sprawach związanych z budżetem gminy,
 6. wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy określonych w ustawie o finansach publicznych,
 7. nadzór nad pracą podległych stanowisk pracy,
 8. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta,
 10. przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z przygotowaniem danych do projektu budżetu,
 11. współpraca, koordynowanie zadań i zapewnienie przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu i innych planów finansowych,
 12. nadzorowanie realizacji budżetu, przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
 13. dokonywanie analizy budżetu, sporządzanie analizy z jego wykonania oraz bieżącego informowania Wójta o realizacji budżetu,
 14. dokonywanie kontroli finansowej, w tym organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie,
 15. nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych gminy oraz sołectwach,
 16. zapewnienie właściwej realizacji dochodów gminy, w tym realizacji zadań wynikających z przepisów o podatkach lokalnych, o dochodach i finansowaniu gmin i opłacie skarbowej, a także przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych,
 17. zapewnienie realizacji zadań dotyczących kontroli obiegu dokumentów księgowych,
 18. zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczaniem dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 19. zapewnienie ewidencjonowania majątku gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę,
 20. analiza oraz składanie wniosków dotyczących najbardziej racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie lokowanie środków finansowych gminy,
 21. zapewnienie właściwej realizacji zadań z określonych w ustawie o finansach publicznych przepisów o rachunkowości, podatkach i opłatach lokalnych, o dochodach gmin, ordynacji podatkowej,
 22. kontrola wewnętrzna obejmująca całość działalności Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, pod względem zgodności operacji gospodarczych i finansów z planem finansowym
 23. badanie dowodów księgowych oraz zasobów w księgach rachunkowych,
 24. ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
 25. ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
 26. przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących postępowania zmierzającego do zapewnienia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w zakresie gospodarowania środkami publicznymi,
 27. nadzór nad realizacją przepisów o opłacie skarbowej,
 28. nadzór nad inwentaryzacją mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 29. wykonywanie innych zadań określonych przez Wójta,