Wójt Gminy Obryte

Wójt Gminy Obryte

Sebastian Mroczkowski

tel. (29) 741 10 36 wew. 34


Kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu jest Wójt.
Wójt jako kierownik zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy kieruje i zarządza Urzędem oraz jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Urzędu.
Dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu.

Wójt zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza, Skarbnika, kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych.

Sekretarz Gminy zastępuje Wójta podczas jego nieobecności w sprawach realizowanych przez Urząd oraz wykonuje zadania i kompetencje określone niniejszym Regulaminem, zarządzeniami Wójta, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych odrębnymi przepisami lub postanowieniami niniejszego Regulaminu do wyłącznej kompetencji Wójta chyba, że działa na podstawie odrębnego pełnomocnictwa lub upoważnienia.

Wójt może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie zadań należących do jego kompetencji w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.

Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad: Sekretarzem, Skarbnikiem oraz kierownikami referatów.

Wójt jako kierownik Urzędu:

 1. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wszystkich pracowników Urzędu,
 2. wykonuje „za pracodawcę” w rozumieniu Kodeksu pracy, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu,
 3. ustala wewnętrzną strukturę i organizację pracy Urzędu:
  1. wydaje zarządzenia wewnętrzne, w tym zarządzenia ustalające regulaminy oraz instrukcje,
  2. wydaje polecenia służbowe, dotyczące wewnętrznego porządku i organizacji pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcjonowania Urzędu oraz w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
 4. kontroluje wykonanie wydanych zarządzeń i poleceń,
 5. rozpatruje wnioski wpływające do Urzędu w zakresie posiadanych kompetencji,
 6. rozpatruje skargi na bezpośrednio podległych mu pracowników.

Wójt jako organ wykonawczy Gminy wykonuje zadania wynikające z ustaw oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały Rady, zapewnia obsługę Rady, udziela odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, zapewnia dostęp do informacji publicznej,
 2. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 3. realizuje kompetencje wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania testamentów i stwierdzania własnoręczności podpisów oraz inne kompetencje przypisane wójtowi przepisami prawa,
 4. jako Szef Obrony Cywilnej Gminy realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej określone przepisami.

Do wyłącznej kompetencji i podpisu Wójta zastrzeżone są następujące sprawy:

 1. korespondencji kierowanej do naczelnych i centralnych organów władzy, w szczególności: Prezydenta Rzeczpospolitej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz kierowników naczelnych i centralnych organów państwowych,
 2. rozpatrywanie wniosków wpływających do Urzędu w zakresie realizowanych przez Wójta kompetencji,
 3. rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych mu pracowników,
 4. odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 5. odpowiedzi na wnioski i wystąpienia posłów i senatorów,
 6. korespondencja z Radą, Komisjami oraz Przewodniczącym Rady,
 7. decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, w zakresie, w którym nie udzielono upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu lub z upoważnienia Wójta innym pracownikom Urzędu,
 8. składanie oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym (gminnym), w tym zawieranie umów cywilnoprawnych, porozumień i innych dokumentów związanych z zarządem i rozporządzaniem mieniem komunalnym w zakresie określonym ustawami i uchwałami Rady,
 9. podejmowanie decyzji w sprawach realizacji wydatków budżetowych,
 10. wydawanie zarządzeń w sprawach należących do kompetencji organu wykonawczego Gminy, w tym zarządzeń porządkowych,
 11. rozstrzyganie w sprawie zamówień publicznych,
 12. składanie sprawozdań z działalności Wójta,
 13. zatwierdzanie programu operacyjnego przed powodzią,
 14. wprowadzanie stanu klęski żywiołowej,
 15. udzielanie mediom informacji,
 16. reagowanie na krytykę i interwencję mediów publicznych,
 17. udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Wójta,
 18. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych,
 19. przydzielanie pracownikom zakresów czynności,
 20. wydawanie zarządzeń kierownika Urzędu ( zarządzeń wewnętrznych) dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 21. występowanie do organów nadzorujących pracę Urzędu,
 22. korespondencja z organami kontroli zewnętrznej,
 23. występowanie w innych sprawach, mających szczególny charakter.