14.07.2022

Informacja dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

INFORMACJA

            Urząd Gminy w Obrytem uprzejmie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2022 r.  do 31 sierpnia 2022 r. w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 1 (na parterze).

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r.  do 31 lipca 2022 r. Rachunki na zakupiony olej muszą być wystawione na jednego rolnika tzn. takie nazwisko, które będzie wpisane na wniosku.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2001) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 3 - 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku bądź gotówką w kasie Urzędu.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dostępne są na stronie internetowej bądź w lokalu Urzędu Gminy.

Do Urzędu składamy kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami.

W przypadku problemów związanych z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu w poniedziałek od godz.  8:00 - 17:00, wtorek-czwartek w godz. 8:00 – 16:00,   a w piątki od godz. 8:00 - 15:00 pod nr tel. 29 74 11 036 w. 44.

Więcej na stronie: www.minrol.gov.pl 

 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła