02.08.2019

LGD Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości pt: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał. Szkolenie odbędzie się 6 września 2019r. w Karczmie Wielka Lipa (Lipa 40, 06-100 Pułtusk)

W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

Szkolenie skierowane są do następujących grup docelowych: osoby z grup defaworyzowanych (osoby do 30 roku życia oraz osoby po 50 roku życia), przedsiębiorcy, inni.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną – PLAT - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Rekrutacja uczestników szkolenia odbywa się w terminie do 04 września 2019r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail biuro|zielonemostynarwi.pl| |biuro|zielonemostynarwi.pl lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, (al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica). Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.zielonemostynarwi.pl 

Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu rekrutacyjnego.

Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia opatrzone datą oraz podpisem z imieniem i nazwiskiem kandydata.

Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, załączników i podpisów, nie będą brane pod uwagę.

Każdy kandydat na uczestnika może złożyć tylko jedno zgłoszenie, tylko w jednej kategorii. Kolejne zgłoszenia od tej samej osoby nie będą brane pod uwagę.