13.09.2019

Ogłoszenie o przetargu - Gmina Obryte

Zgodnie z  Uchwałą  Nr XXV/160/2013 Rady Gminy  Obryte z dnia 

 30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Obryte na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz.506 ) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity    Dz. U . z 2018r. , poz. 2204 ze zm. )

 - Wójt Gminy  Obryte  ogłasza , że w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 1000 odbędzie się IV przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej ( po byłej szkole)oznaczonej jako działka nr 7 o powierzchni 1,8800ha położonej we wsi  Płusy gmina Obryte pow. pułtuski  woj. mazowieckie, stanowiącej własność Gminy Obryte.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Obrytem Ipiętro pokój nr 10.

Opis sprzedawanej nieruchomości:

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 7 ma powierzchnię 1,8800ha i położona jest we wsi Płusy. Jest ona własnością  Gminy Obryte z mocy prawa  na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr SPN.C-7723-1/32/16/09 z dnia 07.04.2009r. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw. OSIU/00035146/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

Działka nr 7 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Jest natomiast wydana decyzja nr RG.6730.6.2013 z dnia 18.04.2013r. o warunkach zabudowy w której działka jest przeznaczona pod usługi opiekuńcze, zdrowotne lub społeczne wraz z adaptacją istniejącego budynku i możliwością jego rozbudowy , nadbudowy lub budowy nowego budynku oraz budowa budynku gospodarczego. Nieruchomość położona jest przy  asfaltowej drodze. Ma dostęp do typowej infrastruktury wiejskiej( energii elektrycznej  wodociągu i kanalizacji).

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem szkoły na podstawie pozwolenia na budowę UA 7351(422) z 02.07.1992 r. Budynek szkoły murowany, dwukondygnacyjny- niski  i wysoki parter. Fundamenty wylewane z betonu żwirowego, zagłębione 1,0m poniżej poziomu terenu. Ściany zewnętrzne z pustaków, wewnętrzne murowane z cegły. Stropy kanałowe prefabrykowane. Schody betonowe. Więźba dachowa drewniana o ustroju krokwiowo-płatwiowym. Dach dwuspadowy pokryty blachą falistą. Podłogi zróżnicowane; z desek w sali gimnastycznej, płytek PCW i paneli podłogowych w klasach, płytek ceramicznych na korytarzach i w łazienkach. Stolarka okienna drewniana i częściowo wymieniona na PCV. Drzwi wewnętrzne standardowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne .

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i centralne ogrzewanie z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy. Budynek przestał funkcjonować jako szkoła w 2012 r. Jego stan techniczny jest dobry.

Podstawowe dane techniczne budynku : - powierzchnia zabudowy – 340,40 m2

                                                                        - kubatura  - 2771,00 m3

                                                                        -powierzchnia użytkowa - 552,39 m2

W podpiwniczeniu znajdowała się kotłownia z częścią socjalną i sala gimnastyczna. Na wysokim parterze były sale lekcyjne, pokój nauczycielski, szatnia i łazienki.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi 185.000zł(w tym 33.440 zł  wartość gruntu)-(zwolnione z podatku VAT)

 Wadium wynosi 18.500 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie w gotówce PLN wadium w podanej wysokości do Kasy Urzędu Gminy w Obrytem lub na konto nr  33 8232 0005 5500 1834 2000 0010   BS Pułtusk o/Obryte. Wpłaty należy dokonać do dnia 4 listopada 2019r. W przypadku wpłaty na konto za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy,

- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

Wysokość jednego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj: 1.850zł. W przetargu  mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne , które okażą się wpłatą  wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu,  zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Urząd Gminy w Obrytem w terminie  21 dni od rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomi nabywcę  o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.  Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Obrytem.Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.                                            

Wójt Gminy w Obrytem może odstąpić od zawarcia umowy , a wadium nie podlega zwrotowi jeżeli  nabywca nieruchomości  bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu.

Nieruchomość ta  będzie udostępniona zainteresowanym do obejrzenia w dniach   28 października do 4 listopada   2019 r.  w godz. 800-1600.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym  przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa  Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9 tel/fax  029 7411004 wew.37 lub 52.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Obryte zastrzega sobie prawo odwołania przetargu .

 

                                                                                      Wójt  Gminy  Obryte