27.06.2022

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Obryte.

 Obryte, dnia 23 czerwca 2022 r.

Rada Gminy                                                                                                     

Obryte

OK.0002.5.4.2022

 

 

                                    Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 roku (tj. środa) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Obryte.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX posiedzenia Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, w tym informacja z przygotowania
  i zaawansowania inwestycji na terenie gminy.
 5. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Obryte.
 6. Raport o stanie Gminy Obryte za 2021 rok.
 1. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy, w tym debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obryte.

7.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu

     Gminy Obryte za 2021 rok.

 1. wystąpienie Wójta Gminy,
 2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Obryte sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
 3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obryte,
 4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obryte w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obryte,
 5. dyskusja, stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obryte za 2021 rok,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obryte absolutorium   z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem poza rok 2021.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad.   

 

                                  

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                     / Krzysztof Oleksa/