05.02.2021

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2021 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2021 rok

 

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2020 r. poz. 685 t. j. ) zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu  -  uchwały Rady Gminy Obryte w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2021 r.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób :

1) składanie uwagi i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Obryte, pokój nr 9, w dni robocze w godzinach 8 – 16 lub przesłane pocztą,

2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : ugobryte|obryte.pl| |ugobryte|obryte.pl lub faksem nr 29 7411004 w. 33

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 26.02.2021 roku.

Niewydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się w wersji elektronicznej na stronie : www.obryte.pl

Uchwala o bezdomnych zwierzętach - załącznik