26.06.2018

I N F OR M A C J A o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego który odbył się 22 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Obrytem

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej, składajacej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym

260/2 o powierzchni 3.600m² położonej we wsi Obryte zapisanej w księdze wieczystej KW nr OS1U/00035259/0 przeznaczonej pod zabudowę usługową i gospodarczą.

Cena wywoławcza nieruchomości - 121.000,00 zł

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 123.420,00 zł

-liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 5

-liczba osób niedopuszczonych do uczestnicta w przetargu- 0

 

Nabywca nieruchomości - Pan Mirosław Sęk