19.06.2018

Informacje w sprawie: dobry start 300 dla ucznia, rodzina 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Program „Dobry Start” .

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 • Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W gminie Obryte Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem.

 • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem, pokój nr 4.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Nowy 2018/2019 okres świadczeniowy - 500+

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2017, poz.1465 ze zm.) Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim,
 2. cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.
  • posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2017 r.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

Rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko do wniosku dołącza:

 • oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej po roku 2017,
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie składa się przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w okresie świadczeniowym 2018/2019:

1. Dochody:

 • Rokiem bazowym przy obliczaniu dochodów rodziny jest rok 2017.
 • Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej są wliczane do dochodu rodziny.
 • Do dochodu rodziny wliczany jest zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzieci.
 • Jeśli członek rodziny utraci zatrudnienie i podejmie je ponownie u tego samego pracodawcy w okresie krótszym niż 3 miesiące, nie będzie to traktowane jako utrata i uzyskanie dochodu.
 • Dochód uzyskiwany w roku bazowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie ustalany na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, które powinno zabierać informacje odpowiednio o:
 • Formie opłacanego podatku
 • Wysokości przychodu
 • Stawce podatku
 • Wysokości opłaconego podatku

2. Opieka naprzemienna – zgodnie z nową definicją opieką naprzemienną jest opieka sprawowana zgodnie z orzeczeniem sądu w porównywalnych i powtarzających się okresach naprzemiennie przez oboje rodziców rozwiedzionych lub żyjących w rozłączeniu.

3. Wymóg alimentów
Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały przyznane alimenty na rzecz dziecka. Aby alimenty były uwzględnione, muszą być przyznane na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, czyli:

 • postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentacyjnym
 • ugoda zatwierdzona przez sąd
 • prawomocny wyrok sądu
 • ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd
 • akt notarialny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności

Wyjątkiem jest sytuacja, w której:

 • Drugi z rodziców dziecka nie żyje (należy przedłożyć dane zmarłego rodzica – imię, nazwisko, nr PESEL)
 • Ojciec dziecka jest nieznany (należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka)
 • Powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone przez sąd (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)
 • Jeden z rodziców został zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztach utrzymania dziecka (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)
 • Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

4. Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych i wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wypełnia i podpisuje Wnioskodawca, który ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie.

Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. z 2017 r. poz. 1851 z późń. zm.),

Jeżeli w 2018 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (np. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego lub inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu, umowy zlecenia za 2018 rok, umowy o pracę zawarte w 2018 roku).
W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2018 roku, należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od stycznia – zaświadczenie o dochodzie netto za luty).

Wnioski o świadczenie 500+ są przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Obrytem od pon. – pt. w godz. 800- 1600, pokój nr 4, od 01 sierpnia 2018r.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy e-PUAP oraz platformy PUE ZUS od 01 lipca 2018r.

W wyniku uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) jedynymi podmiotami realizującym zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych są organy gminy, które przejęły całość zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek Pomocy społecznej w Obrytem wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wielodzietności,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) ubiegającego się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

 1. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej

 2. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku osiągania innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.),

b) nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,

c) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

d) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

e) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
w przypadku zasądzonych alimentów,

f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub

zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

g) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich

podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

h) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu – w przypadku utraty dochodu,

i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany  w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym

poprzedzającym okres zasiłkowy,

j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

k) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów- w przypadku osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka,

l) kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

ł)w przypadku cudzoziemca kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

m) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

n)odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

o)odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowująca dziecko,

p)odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowująca dziecko,

r)odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku ubiegania się o zassie rodzinny przez opiekuna faktycznego dziecka lub rodziców adopcyjnych,

s)orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez opiekuna prawnego dla dziecka,

t)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

a) zaświadczenie lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

b) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) ubiegającego się o świadczenie pielęgnacyjne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (oryginał do wglądu).

 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

 4. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.

 5. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem:
  a) społecznym - należy dołączyć oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury,

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem może domagać się takiego dokumentu.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) ubiegającego się o zasiłek pielęgnacyjny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 2. Tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (oryginał do wglądu).

 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

 4. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem może domagać się takiego dokumentu.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) ubiegającego się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu,

 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234),

 4. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku osiągania innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859 i 1089),
  b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, w przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
  d) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych  w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, w przypadku zasądzonych alimentów,
  g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
  j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 5. kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

 6. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku ubiegania się o ustalenia prawa do zapomogi z tyt. urodzenia dziecka przez opiekuna faktycznego dziecka lub rodziców adopcyjnych,

 7. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna prawnego dla dziecka,

 8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zapomogi z tyt. urodzenia dziecka.

Do wszystkich kserokopii dokumentów od wnioskodawcy wymagane są ich oryginały do okazania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem może domagać się takiego dokumentu.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) ubiegającego się o świadczenie rodzicielskie.

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego,

 2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu.

 3. Kserokopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. Kserokopia (w przypadku dziecka przysposobionego):
  a) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub
  b) zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
  c) dokument potwierdzający umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem może domagać się takiego dokumentu.

Jeżeli w 2017, 2018 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (np. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego lub inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu, umowy zlecenia za 2017 i 2018 rok, umowy o pracę zawarte w 2017 i 2018 roku).
W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2018 roku, należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od stycznia – zaświadczenie o dochodzie netto za luty).

Wnioski o świadczenia rodzinne są przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy w Obrytem od pon. – pt. w godz. 800- 1600, pokój nr 4 od 01 sierpnia 2018r.

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy 2018/2019

Wymagane dokumenty

Jeżeli wnioskodawca posiada zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego oraz dochód nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 725,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Fundusz alimentacyjny przysługuje:

 • do ukończenia 18 roku życia;

 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;

 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. Wzór oświadczenia

Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą:

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (np. stypendia)

Jeżeli ktoś z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku
  - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do funduszu alimentacyjnego.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

- oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażanej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym, okres zasiłkowy (obecnie za rok 2017).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przysługiwały, gdy:

 • osoba uprawniona ukończyła 18. rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;

 • osoba uprawniona ukończyła 25. rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;

 • egzekucja alimentów okazała się skuteczna;

 • osoba uprawniona zawarła związek małżeński;

 • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

Jeżeli w 2017 i 2018r roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (np. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego lub inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu, umowy zlecenia za 2017 i 2018 rok, umowy o pracę zawarte w 2017 i 2018 roku).
W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2018 roku, należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od stycznia – zaświadczenie o dochodzie netto za luty).