26.01.2018

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi na terenie Gminy Obryte na 2018r.

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 11a ust.7pkt2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1840 ) zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe,organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Obryte w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2018 r.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

1) składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Obryte, pokój nr 9, w dni robocze

w godzinach 8-16 lub przesłane pocztą,

2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugobryte@obryte.pl

lub faksem nr 29-7411004 w.33

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust.8 podmioty, o których mowa w ust.7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 12 luty 2018 roku. Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się w wersji elektronicznej na stronie: www.obryte.pl

Uchwala o bezdom. zwierz. -zalacznik.pdf