22.05.2018

Nowe zasady odpłatności za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Obryte, dn. 21.05.2018 r.

 

Urząd Gminy w Obrytem

Obryte 185

07-215 Obryte

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

I N F O R M A C J A

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 328 i 1566 ) - od 12 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe zasady odpłatności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z Decyzją nr WA.RET.070.1.146.3.2018 z dnia 10.05.2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na terenie Gminy Obryte od 12.06.2018r. do 11.06.2019 r. będą obowiązywać następujące taryfy:

  1. za dostarczenie 1m³ wody dla wszystkich grup odbiorców usług stawka 1,95 zł plus podatek VAT( 8%) = 2,11 zł brutto

  2. za odbiór 1m³ ścieków dla wszystkich grup odbiorców usług stawka 3,92 zł plus podatek VAT( 8%) = 4,23 zł brutto

W związku z powyższym, zmieni się sposób naliczania opłaty za odbiór ścieków dla gospodarstw domowych. Nie będzie już opłaty od jednej osoby za jeden miesiąc. Opłata za ścieki będzie naliczana na podstawie ilości pobranej wody. Jeżeli w gospodarstwie domowym są pobierane znaczne ilości wody na potrzeby gospodarstwa rolnego, właściciel nieruchomości może na własny koszt zamontować sobie dodatkowy wodomierz na ilość wody pobranej do celów gospodarskich, co pozwoli na dokładne ustalenie ilości ścieków odprowadzonych z tego gospodarstwa domowego. W przypadku zamontowania dodatkowego wodomierza należy ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy w Obrytem, Referat Rolnictwa, pokój nr 9 na I pietrze.

Wójt Gminy Obryte