06.03.2019

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Obryte z dnia 01.03.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Obryte

z dnia 01.03.2019 r.

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

że została wydana decyzja Wójta Gminy Obryte Nr RG 6733.2.2017 z dnia 01.03.2019r., umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na planowanej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PLT4403B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, oznaczonej w ewidencji gruntów na części działki numer 164/2 zlokalizowanej w miejscowości Ciółkowo Małe, gmina Obryte.

 

                                                                      Wójt Gminy Obryte