18.05.2018

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki szkolnej Płusy

Ogłoszenie o przetargu -Gmina Obryte

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/160/2013 Rady Gminy Obryte z dnia

30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Obryte na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,poz.446) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm)

- Wójt Gminy Obryte ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 1000 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej ( po byłej szkole)oznaczonej jako działka nr 7 o powierzchni 1,8800ha położonej we wsi Płusy gmina Obryte pow. pułtuski woj. mazowieckie, stanowiącej własność Gminy Obryte.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Obrytem Ipiętro pokój nr 10.

Opis sprzedawanej nieruchomości:

Działka oznaczona nr ewidencyjnym7 ma powierzchnię 1,8800ha i położona jest we wsi Płusy. Jest ona własnością Gminy Obryte z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr SPN.C-7723-1/32/16/09 z dnia 07.04.2009r. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw. OSIU/00035146/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

Działka nr 7 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Jest natomiast wydana decyzja nr RG.6730.6.2013 z dnia 18.04.2013r. o warunkach zabudowy w której działka jest przeznaczona pod usługi opiekuńcze, zdrowotne lub społeczne wraz z adaptacją istniejącego budynku i możliwością jego rozbudowy, nadbudowy lub budowy nowego budynku oraz budowa budynku gospodarczego. Nieruchomość położona jest przy asfaltowej drodze. Ma dostęp do typowej infrastruktury wiejskiej( energii elektrycznej wodociągu i kanalizacji).

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem szkoły na podstawie pozwolenia na budowę UA 7351(422) z 02.07.1992 r. Budynek szkoły murowany, dwukondygnacyjny- niski i wysoki parter. Fundamenty wylewane z betonu żwirowego, zagłębione 1,0m poniżej poziomu terenu. Ściany zewnętrzne z pustaków, wewnętrzne murowane z cegły. Stropy kanałowe prefabrykowane. Schody betonowe. Więźba dachowa drewniana o ustroju krokwiowo-płatwiowym. Dach dwuspadowy pokryty blachą falistą. Podłogi zróżnicowane; z desek w sali gimnastycznej, płytek PCW i paneli podłogowych w klasach, płytek ceramicznych na korytarzach i w łazienkach. Stolarka okienna drewniana i częściowo wymieniona na PCV. Drzwi wewnętrzne standardowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i centralne ogrzewanie z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy. Budynek przestał funkcjonować jako szkoła w 2012 r. Jego stan techniczny jest dobry.

Podstawowe dane techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy – 340,40 m2

- kubatura - 2771,00 m3

-powierzchnia użytkowa - 552,39 m2

W podpiwniczeniu znajdowała się kotłownia z częścią socjalną i sala gimnastyczna. Na wysokim parterze były sale lekcyjne, pokój nauczycielski, szatnia i łazienki.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi 302.000zł(w tym 57.000 zł wartość gruntu)-(zwolnione z podatku VAT)

Wadium wynosi 30.200 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie w gotówce PLN wadium w podanej wysokości do Kasy Urzędu Gminy w Obrytem lub na konto nr 33 8232 0005 5500 1834 2000 0010 BS Pułtusk o/Obryte. Wpłaty należy dokonać do dnia 18 czerwca 2018r. W przypadku wpłaty na konto za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy,

- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

Wysokość jednego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj: 3.020zł. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które okażą się wpłatą wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Urząd Gminy w Obrytem w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Obrytem.Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Wójt Gminy w Obrytem może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu.

Nieruchomość ta będzie udostępniona zainteresowanym do obejrzenia w dniach 11-18 czerwca 2018 r. w godz. 800-1600.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9 tel/fax 029 7411004 wew.37 lub 52.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Obryte zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Wójt Gminy Obryte