18.05.2018

Ogłoszenie o sprzedaży działki we wsi Obryte

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/ 167/2017 Rady Gminy Obryte z dnia

31 marca 2017 r. na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,poz.446 z późn.zm.) art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz.2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Obryte ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 1100 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 260/2 o powierzchni 3600m2 położonej we wsi Obryte gm. Obryte pow. Pułtusk woj. Mazowieckie która jest własnością Gminy Obryte.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Obrytem Ipiętro pokój nr 10

Opis sprzedawanej nieruchomości:

Działka oznaczona nr ewidencyjnym nr 260/2 ma powierzchnię 3600m2. Stanowi ona własność gminy i ma założoną księgę wieczystą KW nr OS1U/00035259/0 przez Sąd Rejonowy w Pułtusku. W dziale III jest wpisana służebność gruntowa na nieruchomość stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 260/2 ( objętej niniejszą księgą wieczystą) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiacej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 260/3(objętej KW OS1U/00051021/1),polegającej na prawie do korzystania z gruntu w zakresie niezbędnym do posadowienia, modernizacji i eksploatacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Działka nr 260/2 ma dostęp do drogi publicznej, a także energii elektrycznej, wodociągu wiejskiego i kanalizacji sanitarnej. Dojazd dobry drogą powiatową Wyszków-Pułtusk z którą działka bezpośrednio sąsiaduje. Dla terenu na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 03.04.2012r.wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr RG.6730.8.2012 obejmująca miedzy innymi przedmiotową działkę

Funkcja terenu działki określona została w decyzji jako usługowa i gospodarcza. Na działce znajduje się garaż dawnego SKR. Jest to konstrukcja szkieletowa żelbetowa obmurowana w większości cegła wapienno-piaskową. Dach pokryty eternitem. Budynek o prostej konstrukcji, bez instalacji, znajduje się w złym stanie technicznym i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Działka nr 260/2 ma powierzchnię i ukształtowanie umożliwiające racjonalne i zróżnicowane jej zagospodarowanie. Na działce ustanowiona została służebność gruntowa polegająca na prawie do korzystania przez każdoczesnego właściciela

działki nr 260/3 z gruntu działki nr 260/2 w zakresie przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi 121.000 zł./zwolniona z podatku VAT/

Wadium wynosi 12.100zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie w gotówce PLN wadium w podanej wysokości do Kasy Urzędu Gminy w Obrytem lub na konto nr 33 8232 0005 5500 1834 2000 0010 BS Pułtusk o/Obryte. Wpłaty należy dokonać do dnia 18 czerwca 2018r. W przypadku wpłaty na konto za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy,

- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

Wysokość jednego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj: 1.210zł dla tej nieruchomości W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które okażą się wpłatą wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Urząd Gminy w Obrytem w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Obrytem.Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Wójt Gminy w Obrytem może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu.

Nieruchomość ta będzie udostępniona zainteresowanym do obejrzenia w dniach od 11czerwca do 18 czerwca 2018 r. w godz. 800-1600.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9

tel. (029) 7411004w. 52 lub 37

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Obryte zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Wójt Gminy Obryte