09.04.2019

OGŁOSZENIE - Studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte wraz z prognozą oddziaływania na środowisko