23.11.2018

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Gminy Obryte w kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Nowo wybrani radni w sposób uroczysty złożyli ślubowanie.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Karolina Wiśniewska wręczyła zaświadczenie o wyborze Pana Sebastiana Mroczkowskiego na Wójta Gminy Obryte.

Pan Sebastian Mroczkowski złożył uroczyste ślubowanie i już jako Wójt Gminy Obryte zwrócił się do mieszkańców z podziękowaniami i nadzieją na wzajemną współpracę.

W trakcie obrad nowa Rada Gminy ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Gminy Obryte - Pan Krzysztof Oleksa

2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Obryte - Pani Renata Wilczyńska

3. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy:

1) Komisja Rewizyjna - Pani Alina Karczewska

2) Komisja Budżetowo-Gospodarcza, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego - Pan Sławomir Król

3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego - Pan Sławomir Jaskulski

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Paweł Falba