Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa


Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.

Przewodniczący Rady:

  1. zwołuje i prowadzi sesje Rady,
  2. przygotowuje porządek obrad sesji przy współpracy z Wójtem,
  3. organizuje współpracę między Komisjami Rady, koordynuje ich działania oraz może zlecić im zaopiniowanie określonych spraw,
  4. podpisuje uchwały podjęte przez Radę,
  5. reprezentuje Radę na zewnątrz.

Przewodniczący odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swojej funkcji.

Przed każdą sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala liczbę osób zaproszonych na sesję.